Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Peeka_Boom

VIP Gold

20 377,690,678 575 giờ Online
Kyun_Wisdom

VIP Gold

20 347,066,222 583 giờ Offline
Peter_Pan

VIP Gold

24 204,118,699 1014 giờ Offline
4 Ngo_KhaBanh

VIP Gold

28 60,754,375 1061 giờ Offline
5 Youth_Graviss

VIP Gold

31 53,470,809 839 giờ Offline
6 Simon_Dramex

VIP Sliver

20 44,931,736 368 giờ Offline
7 Jack_KullN

VIP Gold

28 27,408,351 1006 giờ Offline
8 Jan_Edwards

VIP Sliver

28 24,574,531 1459 giờ Offline
9 buon_can

VIP Sliver

19 21,539,455 740 giờ Online
10 Huu_Thai

VIP Sliver

12 21,298,384 323 giờ Offline
11 Dragon_Boss

VIP Gold

14 20,836,283 387 giờ Offline
12 Alexan_vincent

VIP Sliver

16 20,757,976 385 giờ Offline
13 Joker_khanh

VIP Gold

19 20,648,777 356 giờ Offline
14 Tony_Simons

VIP Gold

25 20,392,089 845 giờ Offline
15 Kelvin_Clown

VIP Gold

28 20,221,177 1020 giờ Online
16 Cade_Yeager

VIP Gold

19 16,555,921 675 giờ Offline
17 huu_tho

VIP Gold

7 14,088,162 118 giờ Offline
18 PeNghi_XinhXann

VIP Gold

14 11,608,616 357 giờ Offline
19 Hien_Dubaii

VIP Gold

27 10,848,072 1241 giờ Offline
20 Quan_Idol

VIP Gold

24 10,415,563 1031 giờ Offline
21 Kim_Hoa

VIP Gold

11 9,446,124 237 giờ Offline
22 Alex_Ortega

VIP Sliver

15 8,850,085 432 giờ Offline
23 Hoa_Dinh

VIP Gold

21 8,752,592 552 giờ Offline
24 bin_map

VIP Gold

17 8,691,081 582 giờ Offline
25 Tarnell_James

VIP Gold

13 8,674,377 199 giờ Offline
26 NguyenThai_Duy

VIP Gold

10 8,400,579 87 giờ Offline
27 MinhDy_Ciute

VIP Gold

20 8,194,096 749 giờ Offline
28 Kay_Sebastian

VIP Gold

21 8,111,622 815 giờ Offline
29 NSon_HL

VIP Gold

6 7,334,155 87 giờ Offline
30 Ship_Ales

VIP Sliver

4 7,148,288 50 giờ Offline
31 Truong_Tiki

VIP Sliver

6 6,972,334 83 giờ Online
32 Jerry_Acacia

VIP Gold

16 6,590,001 454 giờ Offline
33 Ibiza_An

VIP Gold

11 6,534,832 239 giờ Offline
34 Tieu_Viem

VIP Platinum

32 6,249,250 1145 giờ Offline
35 Kelvin_Assain

VIP Gold

24 6,165,715 1002 giờ Online
36 yahate_ok

VIP Gold

14 6,068,260 355 giờ Offline
37 Nelson_Khanh

VIP Sliver

6 6,065,546 56 giờ Offline
38 Quang_Bao

VIP Gold

12 5,896,357 304 giờ Offline
39 Alex_Sandro

VIP Gold

12 5,874,263 282 giờ Offline
40 wesney_taco

VIP Gold

8 5,716,550 126 giờ Offline
41 Neil_mendicity

VIP Gold

17 5,472,453 536 giờ Offline
42 Freddy_Dever

VIP Gold

7 5,087,135 119 giờ Offline
43 Pick_Killer

VIP Sliver

35 5,037,538 1860 giờ Offline
44 Bin_Merlo

VIP Sliver

35 5,001,908 1902 giờ Offline
45 Gucci_Gucci

VIP Gold

4 4,961,819 38 giờ Offline
46 TrungUy_Quang

VIP Gold

24 4,954,735 1116 giờ Offline
47 Binh_Ngu

VIP Gold

12 4,807,270 232 giờ Offline
48 Trung_Hydra

VIP Gold

9 4,743,481 78 giờ Offline
49 Louis_Ricman

VIP Gold

16 4,717,339 459 giờ Offline
50 Maccer_Johnson

VIP Gold

26 4,703,488 880 giờ Offline
51 Louis_Leonard

VIP Sliver

4 4,600,030 38 giờ Offline
52 Charlie_Paulx

VIP Sliver

18 4,512,384 567 giờ Offline
53 Jonathan_Stephen

VIP Gold

25 4,395,422 913 giờ Offline
54 that_vuhai

VIP Gold

7 4,265,056 82 giờ Offline
55 shane_Vitamina

VIP Gold

11 4,212,565 221 giờ Offline
56 Chan_Jackie

VIP Gold

5 4,150,109 52 giờ Offline
57 Rick

VIP Bronze

7 4,078,329 194 giờ Offline
58 Ron_Weasley

VIP Sliver

26 4,064,323 852 giờ Offline
59 President_Trump

VIP Gold

32 4,030,868 943 giờ Offline
60 Bruno_Nguyen

VIP Gold

10 3,840,597 220 giờ Offline
61 Verniy_Frost

VIP Gold

17 3,567,544 339 giờ Offline
62 Loc_Smile

VIP Gold

22 3,558,207 565 giờ Offline
63 Nhanh_Nguyen

VIP Gold

24 3,539,862 1117 giờ Offline
64 Huynh_HuuLuyen

VIP Gold

22 3,469,998 914 giờ Offline
65 Dark_Busters

VIP Gold

17 3,449,776 359 giờ Offline
66 Dai_Tong

VIP Gold

8 3,440,411 142 giờ Offline
67 Tou_Federline

VIP Sliver

21 3,354,104 852 giờ Offline
68 Td_Pha

VIP Gold

11 3,309,093 269 giờ Offline
69 Shelby_Gwen

VIP Gold

34 3,273,535 1607 giờ Offline
70 MD_Kangs

VIP Gold

19 3,190,373 674 giờ Offline
71 Dec_Marcus

VIP Gold

41 3,154,750 2468 giờ Offline
72 Son_Kaio

VIP Gold

3 3,153,675 19 giờ Offline
73 Sica_Gumi

VIP Gold

40 3,119,767 1987 giờ Offline
74 TheDevil_Chad

VIP Gold

19 3,098,863 572 giờ Offline
75 LacThanh_Dat

VIP Gold

36 3,019,255 2025 giờ Offline
76 Joker_Sebastian

VIP Gold

20 2,893,466 747 giờ Offline
77 ATF_Hitoribocchi

VIP Gold

11 2,859,258 222 giờ Offline
78 Tuann_Duong

VIP Gold

11 2,859,077 132 giờ Offline
79 Lion_Blue

VIP Sliver

20 2,838,520 416 giờ Offline
80 ATF_Limit

VIP Gold

20 2,834,213 734 giờ Offline
81 Cu_Bii

VIP Sliver

4 2,700,894 42 giờ Offline
82 Jack_Willam

VIP Sliver

5 2,583,058 33 giờ Offline
83 Dmitry_Satan

VIP Gold

23 2,556,588 855 giờ Offline
84 Hieu_Ghost

VIP Gold

8 2,544,723 151 giờ Offline
85 Phuc_Nquyen

VIP Gold

15 2,529,235 344 giờ Offline
86 Sim_Smith

VIP Gold

24 2,518,407 866 giờ Offline
87 Huu_Taj

VIP Gold

20 2,462,257 453 giờ Offline
88 Madix_King

VIP Gold

4 2,457,192 35 giờ Offline
89 Syn_Tran

VIP Gold

50 2,453,765 2432 giờ Offline
90 Angelina_Jolie

VIP Sliver

13 2,319,670 260 giờ Offline
91 Hades_God

VIP Gold

39 2,289,406 1714 giờ Offline
92 vu_muc

VIP Sliver

15 2,268,016 518 giờ Offline
93 King_Lemon

VIP Gold

16 2,258,645 279 giờ Offline
94 Phuong_ctt

VIP Sliver

6 2,208,281 80 giờ Offline
95 otaku_YEAH

VIP Sliver

15 2,204,841 318 giờ Offline
96 Sam_Dowson

VIP Gold

8 2,177,531 144 giờ Offline
97 Ayo_Teo

VIP Sliver

19 2,168,582 785 giờ Offline
98 Cau_Buff

VIP Sliver

18 2,096,936 364 giờ Offline
99 Baos_Gumi

VIP Gold

4 2,092,118 33 giờ Offline
100 Hai_Bosss

VIP Gold

24 2,074,652 906 giờ Offline