Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/FC/CTV_04
Vào lúc: 2019-05-18 17:55:39
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-11-14 00:00:00
vo_thanhh
0
Warnings
2
Arrested
7
Crimes
2015-06-16 12:31:41
2019-06-23 00:41:42
Offline
***.***.***.47
1133 giờ
25
324,329 $
( Trong người: 273,676 | Ngân hàng: 50,653 )
80
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
1915-03-29

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 3773
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1595
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 11245

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn