loazen_binger
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-08-16 21:17:58
Offline
***.***.***.115
1043 giờ
29
138,979,744 $
( Trong người: 124,669 | Ngân hàng: 138,855,075 )
66
Santa Flora ( -2659.65991, 606.26001, 14.45 )
1998-01-31

Sandking

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1083
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1770
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1649
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 447
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - AK-47
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1577
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stretch

Vị trí đỗ: Market
Máu: 850
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 133 () - 235 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Rancher

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tornado

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 968
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 937
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Skimmer

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1975
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 890
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19578

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 18870

Có thể giao dịch

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn