Vuong_NamHung
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-05-23 13:51:23
2017-07-27 17:46:27
Offline
***.***.***.67
2777 giờ
35
141,924 $
( Trong người: 112,478 | Ngân hàng: 29,446 )
2883
Playa del Seville ( 2827.05469, -1894.49414, 10.60719 )
1999-02-15

Vincent

Vị trí đỗ: Market
Máu: 872
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Regina

Vị trí đỗ: Market
Máu: 869
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cabbie

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 229 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 828
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 802
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Super GT

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Oceanic

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 948
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 878
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 162 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Forklift

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 866
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

PCJ-600

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Tractor

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster A

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 229 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 0
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18874

Có thể giao dịch

ID: 19099

Có thể giao dịch

ID: 18868

Có thể giao dịch

ID: 18973

Có thể giao dịch

ID: 18872

Có thể giao dịch

ID: 1014

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn