Vu_ThanhDat
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-10-17 20:14:45
2019-06-03 21:16:36
Offline
***.***.***.153
1163 giờ
48
13,220,289 $
( Trong người: 5,215,235 | Ngân hàng: 8,005,054 )
71
Market ( 1150.43994, -1435.39001, 15.8 )
1997-10-28

Glendale

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 900
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 43 () - 32 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 647
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tropic

Vị trí đỗ: City Hall
Máu: 832
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 968
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 67 () - 47 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 930
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 923
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 949
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Las Venturas Airport
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 908
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 83 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2237

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19136

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn