Tuyen_strong
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-02-16 12:13:36
2019-05-09 23:07:59
Offline
***.***.***.100
57 giờ
5
23,068,120 $
( Trong người: 4,525,566 | Ngân hàng: 18,542,554 )
6
Vinewood ( 668.85999, -1399.54004, 12.97 )
2000-07-04

Sadler

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 647
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 84 () - 62 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 50 () - 63 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn