Trevorad_Wonranilla
0
Warnings
2
Arrested
8
Crimes
Không rõ
2019-08-22 18:04:16
Offline
***.***.***.219
1360 giờ
32
51,727,797 $
( Trong người: 23,905 | Ngân hàng: 51,703,892 )
84
Idlewood ( 2011.53003, -1656.56995, 13.55 )
2002-12-02

Premier

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 869
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 40 ()
Độ bánh xe : Không có

Sentinel

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Merit

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 930
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Pony

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 72 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Primo

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 72 () - 72 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 922
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 94 () - 32 ()
Độ bánh xe : Không có

Esperanto

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Willard

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 54 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1871
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Sanchez

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Skimmer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 87 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 833
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19515

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 18918

Có thể giao dịch

ID: 19422

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 11749

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn