Tom_Alexanderz
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-09-23 14:36:16
2019-08-15 13:00:06
Offline
***.***.***.63
2303 giờ
42
52,637,377 $
( Trong người: 1,821,741 | Ngân hàng: 50,815,636 )
61
Idlewood ( 1829.04004, -1715.66003, 13.55 )
2002-11-30

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1811
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 918
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 168 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Coach

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1470
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 852
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 75 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jetmax

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 891
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 908
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FCR-900

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Shamal

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 16 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1541
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bloodring Banger

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 890
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 937
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 26 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Securicar

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 119 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Flash

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stratum

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1955
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 908
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Remington

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Broadway

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Hotknife

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Clover

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Oceanic

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BMX

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 825
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Banshee

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Voodoo

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cheetah

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1953
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Super GT

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Esperanto

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tropic

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Picador

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 125 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mesa

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 837
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 45 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Skimmer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Vortex

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 19801

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

ID: 19822

Có thể giao dịch

ID: 19893

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 19559

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19079

Có thể giao dịch

ID: 19624

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 2614

Có thể giao dịch

ID: 19904

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 2114

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18974

Có thể giao dịch

ID: 18934

Có thể giao dịch

ID: 19820

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn