TomLes_Cruise
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-09-30 19:12:38
2019-05-14 20:40:21
Offline
***.***.***.245
1970 giờ
44
17,673,054 $
( Trong người: 1,402,218 | Ngân hàng: 16,270,836 )
27
Ganton ( 2281.91992, -1641.77002, 15.89 )
1992-12-11

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sabre

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 894
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Windsor

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Journey

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tropic

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 72 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1750
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19347

Có thể giao dịch

ID: 19625

Có thể giao dịch

ID: 19039

Có thể giao dịch

ID: 325

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn