Timo_Luciano
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-05-21 18:18:58
2018-06-13 12:41:26
Offline
***.***.***.117
2211 giờ
38
76,144 $
( Trong người: 27,119 | Ngân hàng: 49,025 )
31
Downtown Los Santos ( 1686.35999, -1348.85999, 17.42 )
1998-03-23

Uranus

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 1417
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 117 () - 115 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 591
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 57 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 902

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19610

Có thể giao dịch

ID: 18905

Có thể giao dịch

ID: 19019

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 19035

Có thể giao dịch

ID: 19801

Có thể giao dịch

ID: 19897

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn