Tieu_Viem

VIP Platinum

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-04-27 16:22:19
2019-08-17 17:45:44
Offline
***.***.***.199
1145 giờ
32
25,762,562 $
( Trong người: 6,249,250 | Ngân hàng: 19,513,312 )
19
Market ( 1223, -1384.45996, 13.61 )
1919-01-01

Feltzer

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Previon

Vị trí đỗ: Blackfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Blackfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 714
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stratum

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 35 () - 68 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 3072

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 335

Có thể giao dịch

ID: 19472

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 372

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2405

Có thể giao dịch

ID: 19942

Có thể giao dịch

ID: 19555

Có thể giao dịch

ID: 19820

Có thể giao dịch

ID: 19488

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn