Tarnell_James

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2016-12-25 09:54:33
2019-09-14 20:31:13
Offline
***.***.***.251
199 giờ
13
13,019,423 $
( Trong người: 8,674,377 | Ngân hàng: 4,345,046 )
2
Market ( 1325.31995, -1440.06995, 15.39 )
1988-01-19

Walton

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 38 () - 46 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 828
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 34 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 442
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 18961

Có thể giao dịch

ID: 19631

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn