Syn_Tran

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-10-24 18:24:22
2019-09-15 18:17:35
Offline
***.***.***.24
2432 giờ
50
3,429,649 $
( Trong người: 2,453,765 | Ngân hàng: 975,884 )
51
Vinewood ( 869.44, -1244.89001, 14.99 )
2000-12-21

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 891
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1874
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 812
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 890
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Reefer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 2901

Có thể giao dịch

ID: 19084

Có thể giao dịch

ID: 19816

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn