Steve_Chivas
0
Warnings
0
Arrested
1
Crimes
2018-06-18 13:03:24
2019-05-16 18:12:32
Offline
***.***.***.229
90 giờ
6
-341,129 $
( Trong người: -422,753 | Ngân hàng: 81,624 )
13
Palomino Creek ( 2304.8501, -15.48, 26.74 )
1998-01-26

Picador

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 18 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 969
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 21 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 909
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 104 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn