Sony_Min

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2018-12-22 18:06:03
2019-09-15 22:25:07
Offline
***.***.***.255
993 giờ
23
81,981,435 $
( Trong người: 793,674 | Ngân hàng: 81,187,761 )
91
Idlewood ( 1814.02002, -1573.68994, 14.68 )
1997-12-07

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Garcia
Máu: 1691
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Remington

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Jetmax

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2056
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 186 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 18 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 4512
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18925

Có thể giao dịch

ID: 339

Không thể giao dịch

ID: 19139

Không thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn