Sir_Galletas
0
Warnings
0
Arrested
2
Crimes
2018-02-07 11:17:37
2019-08-19 13:00:28
Offline
***.***.***.97
1628 giờ
30
-279,931 $
( Trong người: 80,757 | Ngân hàng: -360,688 )
22
Market ( 1114.01001, -1411.04004, 14.65 )
2001-09-23

Faggio

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 978
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 116 () - 121 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: The Sherman Dam
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19064

Không thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn