Shelby_Gwen

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2014-08-20 12:03:19
2019-09-15 21:32:26
Offline
***.***.***.39
1607 giờ
34
1,126,558,616 $
( Trong người: 3,273,535 | Ngân hàng: 1,123,285,081 )
71
Idlewood ( 1815.66003, -1584.59998, 13.55 )
1914-01-01

Bullet

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 961
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 890
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 867
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 372

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn