Sam_Dowson

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
11
Crimes
2018-06-26 16:51:50
2019-10-18 23:08:02
Offline
***.***.***.225
333 giờ
15
2,491,809 $
( Trong người: 2,224,264 | Ngân hàng: 267,545 )
8
None ( 2551.09009, 1415.48999, 7700.91992 )
1995-07-03

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 838
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 56 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1989
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 26 () - 67 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 18968

Không thể giao dịch

ID: 19020

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn