Rick_Ross
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-03-01 20:54:04
2019-08-15 22:23:56
Offline
***.***.***.11
3587 giờ
54
2,971,026 $
( Trong người: 2,323,750 | Ngân hàng: 647,276 )
74
None ( 2341.55005, -1578.92004, 7612.2998 )
1999-01-02

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 171 () - 171 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 851
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 77 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Utility

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotknife

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Premier

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 957
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1872
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mesa

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1998
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1957
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 102 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2401
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Tampa

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Premier

Vị trí đỗ: Market
Máu: 968
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 763
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 989
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4494
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1603
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blade

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Washington

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2406
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Greenwood

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Buffalo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 3982
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 78 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 888
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 17 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sparrow

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 812
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 731
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2045

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18937

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn