Quan_Idol

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-11-20 06:57:53
2019-09-15 19:34:29
Offline
***.***.***.105
1031 giờ
24
138,261,047 $
( Trong người: 10,415,563 | Ngân hàng: 127,845,484 )
94
Little Mexico ( 1810.32996, -1586.53003, 14.05 )
1916-01-01

Dinghy

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 988
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 66 () - 116 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3497
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1430
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 839
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 887
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 59 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bobcat

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 837
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 725
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 867
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 946
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 887
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 36 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Infernus

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19897

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19897

Có thể giao dịch

ID: 19418

Có thể giao dịch

ID: 19141

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 18639

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn