Phat_Gamer

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
15
Crimes
2017-06-18 03:47:56
2019-09-16 00:33:52
Offline
***.***.***.122
1288 giờ
29
261,056,811 $
( Trong người: 1,571,653 | Ngân hàng: 259,485,158 )
97
Queens ( -2433.07007, 513.39001, 30.37 )
1999-04-16

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 764
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Walton

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 19028

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn