Pham_Thai
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-08-22 21:49:27
Online
***.***.***.186
1193 giờ
30
99,198,227 $
( Trong người: 324,053 | Ngân hàng: 98,874,174 )
34
None ( 203.72, -50.41, 1001.79999 )
2000-11-29

Maverick

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 845
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Rancher

Vị trí đỗ: Flint Intersection
Máu: 672
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 896
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Sniper Rifle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1297
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Forklift

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 832
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Sniper Rifle
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Không có

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 20 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

Romero

Vị trí đỗ: Market
Máu: 891
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 981
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 991
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 69 () - 96 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 52 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 19584

Có thể giao dịch

ID: 18923

Không thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19780

Không thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 18917

Có thể giao dịch

ID: 19347

Không thể giao dịch

ID: 11749

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19100

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn