PhamDuy_Khiem
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-04-23 09:15:36
2019-08-10 19:08:24
Offline
***.***.***.135
1303 giờ
27
329,420,643 $
( Trong người: 4,775,204 | Ngân hàng: 324,645,439 )
57
Downtown ( -1589.70996, 704.28003, 48.93 )
1999-10-06

Premier

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bandito

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Savanna

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Savanna

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Blade

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Remington

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Broadway

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Squalo

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1614
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Garcia
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 118 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 978
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 70 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18675

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 353

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn