Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/FC
Vào lúc: 2019-07-26 12:06:31
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-10-24 00:00:00
NguyenQuang_Vinh
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-07-26 12:06:32
Offline
***.***.***.80
1033 giờ
28
47,216,517 $
( Trong người: 422,488 | Ngân hàng: 46,794,029 )
49
Las Venturas Airport ( 1724.53003, 1367.70996, 10.49 )
1990-09-25

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 836
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Berkley's RC Van

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 893
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 915
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4957
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 766
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5487
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: None
Máu: 5083
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Vortex

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 85 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn