Mr_Tee
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-05-25 17:24:42
2017-09-20 21:07:16
Offline
***.***.***.45
2738 giờ
30
99,880,067 $
( Trong người: 2,569,390 | Ngân hàng: 97,310,677 )
3360
Santa Maria Beach ( 182.52516, -1775.71423, 3.50946 )
1995-08-11

Sultan

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Boxville

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Turismo

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Coach

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 922
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Rumpo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Windsor

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Patriot

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Feltzer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 120 () - 120 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

RoadTrain

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Easter Bay Chemicals
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Premier

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegant

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 30 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tornado

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Trailer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 120 () - 120 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Primo

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hermes

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dodo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18911

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 2406

Có thể giao dịch

ID: 19630

Có thể giao dịch

ID: 18929

Có thể giao dịch

ID: 19309

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn