Minh_Khoi
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-12-24 14:06:17
2019-06-02 22:08:23
Offline
***.***.***.188
239 giờ
10
22,815,110 $
( Trong người: 12,093,453 | Ngân hàng: 10,721,657 )
23
Queens ( -2358.69995, 513.02002, 28.95 )
1990-04-10

Maverick

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 807
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1776
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 30 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1255
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stunt

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 826
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1826
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18920

Có thể giao dịch

ID: 18926

Có thể giao dịch

ID: 18865

Có thể giao dịch

ID: 19079

Có thể giao dịch

ID: 18963

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn