Mike_Tyson

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
4
Crimes
2017-12-30 13:40:45
2019-10-18 22:17:58
Offline
***.***.***.1
596 giờ
18
731,342,267 $
( Trong người: 1,801,333 | Ngân hàng: 729,540,934 )
61
Queens ( -2403.81006, 523.85999, 30.38 )
1999-06-19

Maverick

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Kart

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1961
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

RoadTrain

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Coach

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Vortex

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 539
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 933
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1750
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19487

Không thể giao dịch

ID: 371

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn