MD_Kangs

VIP Gold

0
Warnings
6
Arrested
14
Crimes
2019-02-19 11:56:59
2019-09-15 20:03:21
Offline
***.***.***.39
674 giờ
19
3,776,965 $
( Trong người: 3,190,373 | Ngân hàng: 586,592 )
78
Queens ( -2452.90991, 500.10999, 30.08 )
2001-07-15

Maverick

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1330
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1698
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 926
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 6864
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Juniper Hollow
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6950
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18642

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn