Long_Barrio
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-05-13 19:08:22
2019-07-29 13:45:21
Offline
***.***.***.229
1301 giờ
32
34,522,078 $
( Trong người: 1,135,316 | Ngân hàng: 33,386,762 )
80
Rodeo ( 620.18732, -1598.26514, 15.93218 )
2011-01-01

Yosemite

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Boxville

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Oceanic

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Shamal

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 833
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Beagle

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Camper

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Market
Máu: 904
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Super GT

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 968
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 670
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 616
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Buccaneer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 961
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tractor

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Vincent

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18633

Có thể giao dịch

ID: 18633

Có thể giao dịch

ID: 18633

Có thể giao dịch

ID: 18633

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18919

Có thể giao dịch

ID: 19009

Có thể giao dịch

ID: 18944

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 19352

Có thể giao dịch

ID: 18948

Có thể giao dịch

ID: 18868

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 3070

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn