Lewis_Shapley
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-02-28 16:21:46
2019-08-14 21:34:09
Offline
***.***.***.112
2085 giờ
37
61,455,738 $
( Trong người: 5,758,635 | Ngân hàng: 55,697,103 )
114
Downtown ( -1954.44995, 297.89001, 47.88 )
2002-09-11

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3539
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 229 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Market
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 612
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 3968
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 558
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 443
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 38 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 839
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 113 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 348

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18708

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 19624

Có thể giao dịch

ID: 19520

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 19308

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19942

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn