Kwon_Yuri
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-05-07 17:00:53
Offline
***.***.***.116
2496 giờ
43
1,538,175 $
( Trong người: 1,397,219 | Ngân hàng: 140,956 )
160
Market ( 1295.05005, -1445.21997, 0.44 )
1997-04-26

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 910
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 246 () - 240 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Monster A

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 816
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 255 () - 128 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Phoenix

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1789
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 33 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 246 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Glendale

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 981
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 398
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 522
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bus

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1813
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 693
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 694
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 106 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1465
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2453
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 158 () - 158 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Landstalker

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 704
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Market
Máu: 544
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 964
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stratum

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 83 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19161

Có thể giao dịch

ID: 19139

Không thể giao dịch

ID: 19274

Không thể giao dịch

ID: 18943

Không thể giao dịch

ID: 18635

Không thể giao dịch

ID: 18918

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn