King_Dom

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-07-21 11:11:56
2019-08-22 16:47:08
Offline
***.***.***.149
249 giờ
12
10,231,813 $
( Trong người: 1,379,398 | Ngân hàng: 8,852,415 )
31
Downtown ( -1562.89001, 716.14001, 6.59 )
2002-10-13

Phoenix

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 953
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Market
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Alpha

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Super GT

Vị trí đỗ: Market
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 736
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 17 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 899
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 63 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Banshee

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 784
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19319

Có thể giao dịch

ID: 18970

Có thể giao dịch

ID: 18890

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 18652

Không thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn