Jame_Nicolas
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-01-06 22:14:34
2018-01-08 23:57:11
Offline
***.***.***.75
3069 giờ
38
2,461,020 $
( Trong người: 2,326,638 | Ngân hàng: 134,382 )
3779
Verona Beach ( 906.08002, -1929.66321, 1.02989 )
1924-06-01

Savanna

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bullet

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 833
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Previon

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 81 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Washington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 955
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 890
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Landstalker

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bravura

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster B

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 514
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Garcia
Máu: 946
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 118 ()
Độ bánh xe : Không có

Vincent

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 948
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 0
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 62 () - 84 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 0
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 41 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 11245

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18913

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn