Huu_Taii

VIP Gold

0
Warnings
4
Arrested
17
Crimes
2017-12-19 07:56:19
2019-10-19 00:02:21
Offline
***.***.***.198
601 giờ
18
493,014,271 $
( Trong người: 21,557,683 | Ngân hàng: 471,456,588 )
37
Rodeo ( 256.63, -1421.93994, 13.49 )
1996-07-24

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 467
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1108
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2806
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1344
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 3431
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sabre

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6641
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Walton

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 904
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 11245

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 365

Có thể giao dịch

ID: 18917

Có thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn