Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Wallhack
Vào lúc: 2019-08-13 20:27:23
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-12-11 00:00:00
Homie_Noo

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
Không rõ
2019-08-13 20:27:25
Offline
***.***.***.79
1837 giờ
34
49,446,935 $
( Trong người: 33,024,060 | Ngân hàng: 16,422,875 )
128
Doherty ( -1860.25, 104.9, 59.74 )
1917-02-02

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 898
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 43 () - 111 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 87 () - 62 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: King's
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 120 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Las Venturas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 124 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: King's
Máu: 806
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 109 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 997
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 903
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1662
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 49 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Flint Intersection
Máu: 866
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bullet

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tropic

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 23 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Monster A

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 934
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 819
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1244
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 334

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 341

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn