Hino_Style
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-01-20 19:33:16
2019-08-14 23:38:08
Offline
***.***.***.10
3461 giờ
56
388,510,308 $
( Trong người: 3,527,541 | Ngân hàng: 384,982,767 )
21
Market ( 1125.44995, -1415.95996, 14.61 )
1988-08-06

Blista Compact

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 751
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Market
Máu: 859
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

PCJ-600

Vị trí đỗ: Market
Máu: 959
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Super GT

Vị trí đỗ: Market
Máu: 793
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BF-400

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 941
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 848
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 485
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 41 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 824
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 70 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1974
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 894
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 95 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Market
Máu: 890
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1916
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 232 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Kart

Vị trí đỗ: Market
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 522
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 125 () - 124 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2903
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2722
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Glendale

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 43 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 46 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Market
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 73 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 638
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1654
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 110 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 850
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 930
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 52 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2497
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 27 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Club

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2421
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1931
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Euros

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2406
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jetmax

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 833
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 945
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 30 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1413
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 366

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 18638

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 2045

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn