Hieu_Ghost

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2019-07-20 08:46:31
2019-09-15 22:44:14
Offline
***.***.***.118
151 giờ
8
3,779,176 $
( Trong người: 2,544,723 | Ngân hàng: 1,234,453 )
16
Temple ( 1020.77002, -937.89001, 42.18 )
1998-10-23

Uranus

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 982
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 69 () - 23 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1255
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19008

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 18652

Không thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn