Geogre_Kante
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-05-06 13:53:15
2019-04-28 10:10:50
Offline
***.***.***.41
2264 giờ
45
780,926 $
( Trong người: 75,085 | Ngân hàng: 705,841 )
137
Idlewood ( 1817.17004, -1592.69995, 13.36 )
2000-01-07

Infernus

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Calton Heights
Máu: 566
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 15 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Market
Máu: 652
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 896
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 63 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 840
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 30 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 40 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Cheetah

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Clover

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 95 () - 118 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2294
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 366

Có thể giao dịch

ID: 19086

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19307

Có thể giao dịch

ID: 19904

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn