Fudou_Akio

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
7
Crimes
2015-07-10 09:13:04
2019-09-15 21:48:15
Offline
***.***.***.112
1079 giờ
31
141,783,101 $
( Trong người: 783,326 | Ngân hàng: 140,999,775 )
56
East Los Santos ( 2507.82007, -1245.40002, 35.31 )
2001-08-23

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 840
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 13 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 962
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 909
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 200 () - 185 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Enforcer

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 3981
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1273
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 44 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19042

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19824

Có thể giao dịch

ID: 1003

Có thể giao dịch

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 18902

Có thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 19942

Không thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn