David_Daredevil
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-05-27 02:53:18
2019-03-31 12:00:25
Offline
***.***.***.52
679 giờ
19
32,661,962 $
( Trong người: 6,743,777 | Ngân hàng: 25,918,185 )
59
Esplanade North ( -1649.92004, 1306.5, 6.74 )
2001-02-09

Turismo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 610
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Starfish Casino
Máu: 957
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2950
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 22 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 433
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 16 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18918

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn