Cristone_Yeppi
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-05-03 13:36:27
2019-05-16 22:35:48
Offline
***.***.***.123
1726 giờ
32
30,853,622 $
( Trong người: 144,036 | Ngân hàng: 30,709,586 )
105
Pilson Intersection ( 1130.62, 2251.73999, 10.83 )
1969-03-26

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bullet

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2143
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1937
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1726
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Battery Point
Máu: 960
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Windsor

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Vortex

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2455
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Feltzer

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 995
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 31 () - 80 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 349

Có thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn