Clifton_Collins
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-04-21 18:17:30
2019-06-22 12:55:17
Offline
***.***.***.21
783 giờ
25
242,617 $
( Trong người: 34,750 | Ngân hàng: 207,867 )
92
Idlewood ( 1830.30005, -1535.93994, 13.38 )
1990-04-13

Bullet

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Savanna

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 910
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Huntley

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 784
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 788
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 467
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 949
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 52 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 107 () - 102 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 389
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Banshee

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 863
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Yosemite

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 924
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Securicar

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 137 () - 221 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Caddy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 154 () - 154 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 804
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 862
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 81 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 510
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 423
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 108 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1076
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Beagle

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 5956
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18919

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1517

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19024

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 19347

Không thể giao dịch

ID: 19099

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn