Christopher_Diaz

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-07-14 22:18:21
2019-08-18 21:44:43
Online
***.***.***.173
3591 giờ
57
136,219,161 $
( Trong người: 1,173,433 | Ngân hàng: 135,045,728 )
34
Queens ( -2411.6001, 511.20001, 30.38 )
1917-09-26

Bullet

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 1 () - 201 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1746
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - Combat Shotgun - M4
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Greenwood

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 1775
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Sniper Rifle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BMX

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 847
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Windsor

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - Combat Shotgun
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Feltzer

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sabre

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: - Combat Shotgun
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bloodring Banger

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Stratum

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegant

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Sniper Rifle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Merit

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 864
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Oceanic

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Virgo

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Camper

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 988
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 929
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1822
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Esperanto

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1928
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cadrona

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Forklift

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 877
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mule

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Majestic

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hermes

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Utility

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 509
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Skimmer

Vị trí đỗ: None
Máu: 949
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1942
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Sniper Rifle
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 43 () - 31 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 978
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Phoenix

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 110 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Club

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Country Rifle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotknife

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Clover

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2498
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 49 () - 49 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buccaneer

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Washington

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Phoenix

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Tornado

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Premier

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Nebula

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2120
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Vincent

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Willard

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Primo

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Club

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Buffalo

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 897
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Vincent

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1532
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Slamvan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1898
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Club

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 71 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 962
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 43 () - 66 ()
Độ bánh xe : Không có

BF Injection

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1777
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Premier

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1892
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1222
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hermes

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1906
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 19801

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19472

Có thể giao dịch

ID: 19626

Có thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 19627

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19878

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 19139

Không thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 11749

Không thể giao dịch

ID: 18945

Có thể giao dịch

ID: 353

Không thể giao dịch

ID: 19773

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn