Chi_Le
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-08-24 10:05:57
2019-08-17 11:29:49
Offline
***.***.***.251
2195 giờ
39
319,205 $
( Trong người: 49,016 | Ngân hàng: 270,189 )
104
Market ( 1184.20996, -1340.29004, 13.59 )
1914-01-01

Tampa

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 920
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 70 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 10 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 110 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Buffalo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 939
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 46 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 78 () - 87 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19319

Có thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn