Brock_Lesnar

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
13
Crimes
2017-03-11 02:40:13
2019-08-18 22:29:03
Offline
***.***.***.191
3422 giờ
57
8,042,352 $
( Trong người: 994,782 | Ngân hàng: 7,047,570 )
160
Queens ( -2432.07007, 513.13, 30.38 )
2000-07-22

Trailer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1692
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Reefer

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

RoadTrain

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1981
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 959
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 5490
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: King's
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Bandito

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 909
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 69 () - 118 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1098
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Ambulance

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1977
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19525

Có thể giao dịch

ID: 902

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18875

Có thể giao dịch

ID: 19160

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 1313

Có thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 19023

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn