Big_Smoke
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-03-18 17:11:36
2019-08-17 17:39:00
Offline
***.***.***.166
2292 giờ
34
21,212,624 $
( Trong người: 1,856,006 | Ngân hàng: 19,356,618 )
40
Ganton ( 2333.94995, -1678.71997, 13.57 )
1995-04-27

Sanchez

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Tierra Robada
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - Desert Eagle
Màu sắc : 61 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 124 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blade

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Remington

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: - Desert Eagle
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Clover

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 31 () - 31 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 98 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - Desert Eagle
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 815
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 68 ()
Độ bánh xe : Không có

Majestic

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Washington

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buccaneer

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Berkley's RC Van

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1934
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stretch

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF Injection

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mesa

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Primo

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Benson

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Burrito

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Maverick

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Pony

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bandito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Merit

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Barracks

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Rumpo

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 81 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cabbie

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1563
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1552
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 31 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Nebula

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Voodoo

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 3367
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Esperanto

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 81 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18946

Có thể giao dịch

ID: 19026

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19941

Có thể giao dịch

ID: 18921

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn