Bi_Duy
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-03-30 22:45:20
2019-07-26 21:51:34
Offline
***.***.***.25
2579 giờ
43
190,091,730 $
( Trong người: 91,371 | Ngân hàng: 190,000,359 )
89
Downtown ( -1732.67004, 713.19, 105.14 )
1995-10-26

Infernus

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 853
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 562
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Forklift

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 894
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Bloodring Banger

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 841
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 125 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 128 () - 128 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dodo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cropdust

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Flint Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Flint Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 46 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 978
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Landstalker

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 823
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19418

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18638

Có thể giao dịch

ID: 326

Có thể giao dịch

ID: 19780

Không thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn