Angel_WasinTon

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
3
Crimes
2019-07-25 08:29:04
2019-10-18 23:51:10
Online
***.***.***.15
172 giờ
9
4,190,119 $
( Trong người: 3,961,718 | Ngân hàng: 228,401 )
28
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.05 )
2002-12-12

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 899
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Slamvan

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 892
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 19 () - 89 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 881
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BMX

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 896
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 961
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 15 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 75 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 48 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: King's
Máu: 867
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2210
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bobcat

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1488
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn