Bảng xếp hạng Cấp cao nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
BeeTroll_Harlow 75 5,545,019 3010 giờ Offline
Joe_Hart 69 367,413 5945 giờ Offline
Rob_Lucci 66 872,023 3957 giờ Offline
4 NguyenCao_Anh 63 2,453,719 769 giờ Offline
5 Ray_Jacobs 57 30,136,970 4672 giờ Offline
6 Tom_Achilles 57 20,851,175 3481 giờ Offline
7 Hino_Style 56 3,555,429 3461 giờ Offline
8 PrinCess_Tu_Tu

VIP Gold

56 1,785 3521 giờ Offline
9 Christopher_Diaz

VIP Gold

56 309,089 3367 giờ Online
10 Nhat_Smile

VIP Gold

55 17,017 3228 giờ Online
11 Brock_Lesnar 55 283,424 3070 giờ Offline
12 Anh_Duy 55 2,124 1984 giờ Offline
13 Phu_Kute 54 249,931 2524 giờ Offline
14 Kip_Another 54 118,252 2538 giờ Offline
15 Rick_Ross

VIP Sliver

54 10,212,390 3555 giờ Offline
16 Mr_Saitoh 52 295,583 2721 giờ Offline
17 Cabrina_Jarell 52 1,330,949 1845 giờ Offline
18 Linh_TeeAy 51 282,576 2531 giờ Offline
19 Carios_Lehder 51 43,619 3059 giờ Offline
20 Sjn_Bum 50 260,503 2777 giờ Offline
21 Sony_Nhan

VIP Gold

50 26,892 2630 giờ Offline
22 Nezar_Gabriella 49 26,864,150 1632 giờ Offline
23 Thong_XeOm 49 619,937 1152 giờ Offline
24 Pino_Nathan 49 12,198,663 3192 giờ Online
25 Varios_Vandiel 48 82,990 2079 giờ Offline
26 Hoa_GoodBoy 48 2,607,130 3181 giờ Offline
27 HaiNam_Dang 48 4,339,942 1411 giờ Offline
28 Vu_ThanhDat 48 5,226,310 1162 giờ Offline
29 Barama_Madara 48 4,141,973 3114 giờ Offline
30 Hoac_ChieuAnh 47 2,503,366 2231 giờ Offline
31 Austin_Pittman 47 1,591 2624 giờ Offline
32 Ryder_Harrison 47 1,583,771 1195 giờ Offline
33 Pham_Thong 47 7,146,434 2118 giờ Offline
34 Hakeem_Barksdale 47 394,324 1878 giờ Offline
35 Syn_Tran 47 424,854 2071 giờ Offline
36 Luan_Sebastian

VIP Gold

46 4,273,611 2596 giờ Offline
37 Del_Piero

VIP Gold

46 225,178 3208 giờ Offline
38 Daniel_Peter 46 429,723 2214 giờ Offline
39 Sony_Khang

VIP Gold

46 421,774 2818 giờ Online
40 Frank_Lucas 46 33,795 1388 giờ Offline
41 Dracule_Mihawk 45 666,912 2303 giờ Offline
42 Geogre_Kante 45 75,085 2264 giờ Offline
43 Sang_Dumbo 45 58,519 2637 giờ Offline
44 Devil_Pham 45 67,725 2442 giờ Offline
45 AnhJ_Be 45 71,900 2535 giờ Offline
46 Khiem_Pham

VIP Gold

45 37,155 2518 giờ Offline
47 Sergei_Abramovich 45 4,680,176 1450 giờ Offline
48 Dan_Cooper 45 29,402 2391 giờ Offline
49 Seo_Yeon

VIP Sliver

45 1,567,553 2084 giờ Offline
50 Henry_George 45 1,019,806 1958 giờ Offline
51 Kid_Map 45 1,231,650 2722 giờ Offline
52 Vermouth_Dustov 45 3,535,052 2168 giờ Offline
53 NgoHong_Phat 44 5,407,909 2550 giờ Offline
54 KinG_Dubaii

VIP Gold

44 2,900,236 2551 giờ Offline
55 Hai_Matrix 44 446,002 2005 giờ Offline
56 Jet_Tran 44 2,441,916 2913 giờ Offline
57 TomLes_Cruise 44 1,402,217 1970 giờ Offline
58 Tom_Ryder 44 1,842,826 2088 giờ Offline
59 Zerdali_Sierra 44 232,264 2218 giờ Offline
60 David_James 44 0 2098 giờ Offline
61 Harry_Stewart 44 147,768 1532 giờ Offline
62 CaLi_Tran 44 517,691 2283 giờ Offline
63 Dr_Phi 43 44,945 1541 giờ Offline
64 Nathan_Snowden 43 138,045 1117 giờ Offline
65 Kwon_Yuri 43 1,392,219 2496 giờ Offline
66 LaoTam_James 43 107,672 1940 giờ Offline
67 Alvaro_Morata 43 2,229,513 1739 giờ Offline
68 Bi_Duy 43 146,791 2571 giờ Offline
69 Simba_King 43 19,256,043 1701 giờ Offline
70 Kyal_Miracle 43 1,203,760 2167 giờ Offline
71 Zane_Max 43 2,749,120 2039 giờ Offline
72 Ludwig_Kochle 43 64,248 1967 giờ Offline
73 Viincent_Kyn 43 478,967 2115 giờ Offline
74 Tatsumi_Mine 43 2,162,682 2150 giờ Offline
75 TayMon_Khanh 43 98,554 2187 giờ Offline
76 Ben_Johnson 43 807,751 1895 giờ Offline
77 Simon_Dominic 43 34,426 1660 giờ Offline
78 James_Patterson 42 303,110,108 1961 giờ Offline
79 Tom_Alexanderz 42 1,868,711 2297 giờ Offline
80 tu_firestorm 42 6,546,927 2088 giờ Offline
81 Khang_Nguyen 42 503 1639 giờ Offline
82 Yoshikuro_Toji 42 110,139 1720 giờ Offline
83 Payment_Forme 42 2,461,760 2126 giờ Offline
84 Cenian_Hyace 42 -558,892 1800 giờ Offline
85 HaiLua_Hennessy 42 470,473 2226 giờ Offline
86 NguyenPhuog_Binh 42 732,000 1898 giờ Offline
87 xinh_ngoan

VIP Gold

42 3,468,266 1609 giờ Offline
88 Taiga_Vincent

VIP Gold

42 154,871 1726 giờ Offline
89 Ray_Pember 42 5,565,163 2018 giờ Offline
90 TuCa_FML 42 788,941 2828 giờ Offline
91 Natsume_Takashi 41 239,320 1024 giờ Offline
92 Louis_Baxter 41 37,696 1172 giờ Offline
93 The_Kenick 41 464,353 1866 giờ Offline
94 Simon_Cardenas 41 2,312,350 1793 giờ Offline
95 Aquarius_Corleone 41 92,055 1191 giờ Offline
96 Beau_Cannavaros 41 2,751,920 2045 giờ Offline
97 Fernando_Ordonez 41 1,370,214 1201 giờ Offline
98 Lang_Lieu

VIP Gold

41 421,398 1996 giờ Offline
99 Angelo_Mulphers 41 9,000 1996 giờ Offline
100 OcChO_Jaian 41 1,414,766 2268 giờ Offline