Syn_Tran
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-10-24 18:24:22
2018-10-11 18:37:50
Offline
***.***.***.197
2071 giờ
47
47,148,782 $
( Trong người: 424,854 | Ngân hàng: 46,723,928 )
181
Idlewood ( 1814.94995, -1574.19995, 13.12 )
2000-12-21

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 895
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 763
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sandking

Vị trí đỗ: El Quebrados
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 860
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 2901

Có thể giao dịch

ID: 19084

Có thể giao dịch

ID: 19816

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn